Odprowadzanie-wod-opadowych
Strona główna » Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych może wymagać od przedsiębiorcy ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. W jakich sytuacjach jest ono konieczne? Jak stwierdzić obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego?

Na co wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Istnieje szereg inwestycji i przedsięwzięć, których budowę i eksploatację musi poprzedzać uzyskanie przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego. Wymaga się go przede wszystkim na szczególne korzystanie z wód, czyli wykraczające poza powszechne lub zwykłe korzystanie z wód. Na tym jednak nie koniec. Objęte są nim również działania polegające m.in. na:

  • regulacji wód,
  • wykonywaniu urządzeń wodnych,
  • rolniczym wykorzystaniu ścieków,
  • wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przedsiębiorca musi przedłożyć właściwemu organowi Wód Polskich specjalny wniosek. Zawrzeć należy w nim m.in. operat wodnoprawny. Sporządzenie dokumentu warto powierzyć specjalistom. Zagwarantuje to wysoką jakość dokumentu i jego zgodność z obowiązującymi wymogami.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych a pozwolenie wodnoprawne – kiedy wymagane?

Jak wspomniano, pozwolenie wodnoprawne może być wymagane w związku z odprowadzaniem przez przedsiębiorcę wód opadowych lub roztopowych. W jakich sytuacjach ma to miejsce?

  1. Jeśli wody opadowe lub roztopowe pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, np. z miast, dróg, parkingów lub terenów przemysłowych i handlowych. Co ważne, płyty ażurowe i perforowane wykorzystywane do budowy dróg, parkingów i placów nie są zaliczane do nawierzchni utwardzonych.
  2. Jeśli wody opadowe lub roztopowe pochodzące z nawierzchni utwardzonych są odprowadzane przy pomocy otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego, czyli np. poprzez korytka odwadniające lub kanały ściekowe. Jeśli natomiast wody opadowe lub roztopowe swobodnie spływają z terenów utwardzonych i nie są zorganizowane w system kanalizacji deszczowej, wówczas pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
  3. Jeśli wody opadowe lub roztopowe trafiają bezpośrednio do środowiska, np. do wód (jezioro, rzeka), do ziemi lub do urządzeń wodnych (rowów, kanałów albo zbiorników wodnych bez szczelnego dnia), przy czym odprowadzanie do środowiska musi odbywać się poprzez wspomniany wcześniej otwarty lub zamknięty system kanalizacyjny.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych nie jest natomiast wymagane, jeśli nie trafiają one bezpośrednio do środowiska, czyli gdy przedsiębiorca:

  • wprowadza je do gminnego lub miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,
  • magazynuje je w szczelnych zbiornikach (np. zbiornikach przeciwpożarowych),
  • wywozi ze zbiorników bezodpływowych, wykorzystując wody asenizacyjne.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, wymienione w punktach 1-3 przypadki zalicza się do szczególnego korzystania z wód lub usług wodnych. W takich sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – o czym jeszcze pamiętać?

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska (wód, ziemi lub urządzeń wodnych) nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne w celu wykonania urządzeń wodnych. Mowa tutaj np. o wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki czy też zbiornika wodnego.

Co więcej, skład chemiczny wód opadowych lub roztopowych, które pochodzą z nawierzchni utwardzonych i są wprowadzane do wód, ziemi lub urządzeń wodnych, musi być zgodny z wymogami prawa. Dopuszczalne wartości poszczególnych substancji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych […].

Jeśli nie masz pewności, czy musisz ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne celem odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, skontaktuj się ze specjalistami z zakresu konsultingu środowiskowego. Rozwieją oni wszystkie Twoje wątpliwości.

źródło: ekometitum.pl